Java’da Veri Tipleri Ve String Fonksiyonları

Bu yazıda sizlere JAVA’da değişkenleri tanımlarken kullanabileceğimiz veri tiplerinden bahsedeceğim. Genel olarak yazı içerisinde ilkel ve ilkel olmayan veri tiplerinin neler olduğundan bahsedeceğim ve ardından birkaç örnek ile nasıl kullanılabileceklerini göstereceğim.

JAVA’da veri tipleri ikiye ayrılır. Bunlardan ilki JAVA’da varsayılan olarak gelen veri tipleridir. Bu veri tiplerine ilkel veri tipleri denir.

JAVA’da kullanılabilen diğer veri tipleri ise kullanıcı tarafından tanımlanabilen ilkel olmayan veri tipleridir.

Değişkenleri tanımlarken değişkenin veri tipini mutlaka belirtmemiz gerekir. Ayrıca bir değişken hangi veri tipinde tanımlanmışsa o veri tipinde değer ataması gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde programımız çalıştığında hata alacaktır.

İlk olarak JAVA’da varsayılan olarak gelen ilkel veri tiplerinden bahsedelim.

İlkel Veri Tipleri

JAVA’da ilkel olan 8 tane veri tipi vardır. Bunlar byte, short, int, long, float, double, boolean ve char’dır.

Byte: -128’den 127’e kadar olan tamsayıları saklar. Bellek’te 1 bayt boyutunda yer kaplar. byte anahtar kelimesi ile kullanılır.

byte sayi = 2;

Short: -32,768’den 32,767 kadar olan tam sayıları saklar. Bellek’te 2 bayt boyutunda yer kaplar. short anahtar kelimesi ile kullanılır.

short sayi = 30000;

integer: -2,147,483,648’den 2,147,483,647 kadar olan tam sayıları saklar. Bellek’te 4 bayt boyutunda yer kaplar. int anahtar kelimesi ile kullanılır.

int sayi = 50;

long: -9,223,372,036,854,775,808’den 9,223,372,036,854,775,807 kadar olan tam sayıları saklar. Bellek’te 8 bayt boyutunda yer kaplar. Long veri tipindeki bir değişkene değer atanırken değerin sonuna ‘L’ eklenmelidir. long anahtar kelimesi ile kullanılır.

Long sayi = 50L;

float: Ondalık sayıları saklamak için kullanılır. 1.4×10^-45 ile 3.4×10^38 aralığında bir değer tanımlanabilir. Float veri tipindeki bir değişkene değer atanırken değerin sonuna ‘f’ eklenmelidir. Bellek’te 4 bayt boyutunda yer kaplar. float anahtar kelimesi ile kullanılır.

float sayi = 36.70f;

Double: Ondalık sayıları saklamak için kullanılır. 4.9×10^-324 ile 1.8×10^308 aralığında bir değer tanımlanabilir. Bellek’te 8 bayt boyutunda yer kaplar. Double veri tipindeki bir değişkene değer atanırken değerin sonuna ‘d’ eklenmelidir. double anahtar kelimesi ile kullanılır.

double sayi = 36.7054354d;

Boolean: Mantıksal bir veri tipi olan boolean, True ve False olmak üzere iki değere sahiptir. Mantıksal olarak doğru olan duruma True, yanlış olan duruma ise False değeri karşılık gelir. boolean anahtar kelimesi ile kullanılır. Bellek’te 1 bit boyutunda yer kaplar.

boolean statu = true;

Char: Verilen herhangi bir karakterin kendisini ya da ASCII tablosunda karşılık gelen değerini saklamak için kullanılan veri tipidir. Bellek’te 2 bayt boyutunda yer kaplar. char anahtar kelimesi ile kullanılır.

char karakter = ‘C’;

char karakter = 65;

Buraya kadar ki bölümde ilkel veri tiplerinden ve örneklerinden bahsettik. Şimdi ise ilkel olmayan veri tiplerinden bahsedelim.

Java’da tanımladığımız değişkenlerin veri tiplerini öğrenmek için .getClass() metodunu ya da instanceOf ifadesini kullanabiliriz. Böylelikle tanımladığımız değişkenlerin sınıflarını görebiliriz. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir:

INPUT:

public class Main
{
  public static void main(String[] args) {
    String dize = "Merhaba";
    System.out.println(dize.getClass());
  }
}

OUTPUT:

class java.lang.String
INPUT:

public class Main
{
  public static void main(String[] args) {
    String dize = "Merhaba";
    System.out.println(dize instanceof String);
  }
}

OUTPUT:

true
İlkel Olmayan Veri Tipleri

Daha öncede bahsettiğim gibi ilkel olmayan veri tipleri JAVA’da tanımlı olmayan programcı tarafından tanımlanan veri tipleridir.  Bu veri tiplerinin örnekleri aşağıdaki şekildeki gibidir:

İlkel Olmayan Veri Tipleri

Biz bu yazımızda sadece String veri tipinden bahsedeceğiz. Diğer başlıklara sonraki yazılarımızda değineceğiz.

String: String, çift tırnak içerisine yazılabilen bir ya da daha fazla harf, sayı veya özel karakterlerden oluşan bir dizidir. Tırnaklar arasına yazılan her karakter dizenin bir parçasıdır.

String dize = “Merhaba”;

JAVA’da String, dizeler üzerinde belirli işlemleri gerçekleştirebilen metodları içeren bir nesnedir. Bu sebeple string ifadeler üzerinde bazı fonksiyonları kullanarak işlemler gerçekleştirebiliriz.

String Fonksiyonları

length() Fonksiyonu : String ifadeler içerisindeki karakter sayısını bulmak için kullanılan fonksiyondur.

public class Main
{
  public static void main(String[] args) {
    String dize = "Merhaba";
    System.out.println(dize.length());
  }
}

toUpperCase() Fonksiyonu: String ifadeler içerisindeki tüm karakterleri büyük olarak yazmak için kullanılır.

public class Main
{
  public static void main(String[] args) {
    String dize = "Merhaba";
    System.out.println(dize.toUpperCase());
  }
}

toLowerCase() Fonksiyonu: String ifadeler içerisindeki tüm karakterleri küçük olarak yazmak için kullanılır.

public class Main
{
  public static void main(String[] args) {
    String dize = "Merhaba";
    System.out.println(dize.toLowerCase());
  }
}

indexOf Fonksiyonu: IndexOf fonksiyonu belirtilen ifadenin string içerisinde geçtiği ilk konumu bulmak için kullanılır. Çıktı olarak metnin string içerisinde başladığı index numarasını döndürür. Index numarasını sayarken boşluklarda dahil edilir.

public class Main
{
  public static void main(String[] args) {
    String dize = "Merhaba";
    System.out.println(dize.indexOf("a"));
  }
}

contains() Fonksiyonu: İçerisine yazdığımız karakterin ya da karakter grubunun string içerisinde var olup olmadığını sorgular. Çıktı olarak True ya da False döndürür.

public class Main
{
  public static void main(String[] args) {
    String dize = "Merhaba";
    System.out.println(dize.contains("a"));
  }
}

endsWith() Fonksiyonu: String ifadenin belirtilen karakter ya da karakter grupları ile bitip bitmediğini sorgular. Çıktı olarak True ya da False döndürür.

public class Main
{
  public static void main(String[] args) {
    String dize = "Merhaba";
    System.out.println(dize.endsWith("a"));
  }
}

equals() Fonskiyonu : İki string ifadeyi karşılaştırmak için kullanılır. Eğer string ifadeler eşitse True değilse False döndürür.

public class Main
{
  public static void main(String[] args) {
    String dize = "Merhaba";
    String dize1 = "Dünya";
    System.out.println(dize.equals(dize1));
  }
}

isEmpty() Fonksiyonu: Bir string ifadenin içerisinin boş olup olmadığını sorgulamak için kullanılır. Çıktı olarak True ya da False döndürür.

public class Main
{
  public static void main(String[] args) {
    String dize = "Merhaba";
    System.out.println(dize.isEmpty());
  }
}

replace() Fonksiyonu: Cümle içerisindeki bir karakteri ya da kelimeyi istenilen karakter veya kelime ile değiştirmek için kullanılan fonksiyondur.

public class Main
{
  public static void main(String[] args) {
    String dize = "Merhaba";
    System.out.println(dize.replace("e","a"));
  }
}

startsWith() Fonksiyonu: String ifadenin belirtilen karakter ya da karakter grupları ile başlayıp başlamadığını sorgular. Çıktı olarak True ya da False döndürür.

public class Main
{
  public static void main(String[] args) {
    String dize = "Merhaba";
    System.out.println(dize.startsWith("a"));
  }
}

trim() Fonksiyonu: String ifade içerisindeki sağdan ve soldan boşlukları silmek için kullanılır.

public class Main
{
  public static void main(String[] args) {
    String dize = " Merhaba ";
    System.out.println(dize.trim());
  }
}

concat() Fonksiyonu: İki string ifadeyi birleştirmek için kullanılan fonksiyondur.

public class Main
{
  public static void main(String[] args) {
    String dize = "Merhaba";
    String dize1 = " Dünya";
    System.out.println(dize.concat(dize1));
  }
}

İki veya daha fazla string ifadeyi birleştirmek için concat() fonksiyonunun dışında “+” operatörü de kullanılabilir.

public class Main
{
  public static void main(String[] args) {
    String dize = "Merhaba";
    String dize1 = "Dünya";
    System.out.println(dize + " " + dize1);
  }
}

İlkel veri tipleri ile ilkel olmayan veri tiplerinden bahsettiğimize göre şimdi bu iki grubun arasındaki farklara göz atalım.

İlkel Veri Tipleri İle İlkel Olmayan Veri Tipleri Arasındaki Farklar

İlkel veri tipleri ile ilkel olmayan veri tipleri arasındaki temel farklara aşağıdaki tablodan göz atabiliriz.

İlkel Veri Tipleriİlkel Olmayan Veri Tipleri
Java’da tanımlıdır.Kullanıcı tarafından tanımlanır.
Boş değer alamaz.Boş değer alabilir.
Boyutu veri türüne bağlıdır.Tümü aynı boyuta sahiptir.
Küçük harf ile başlar.Büyük harfle başlar.

Bu yazımızda JAVA’daki ilkel ve ilkel olmayan veri türlerinden bahsedip örnek kullanımlarını gördük. Aynı zamanda ilkel ve ilkel olmayan veri türleri arasındaki farkları da incelemiş olduk. Bir sonraki yazımızda JAVA’dan bahsetmeye devam edeceğiz.

JAVAG33L1R9L08D32S
Python’da Listeler

Liste Oluşturma

Bir değişkende birçok öğeyi saklamak için kullanılan yapılara liste denir. Listelere ait öğeler [ ] (köşeli parantez) içerisine yazılırlar. Eğer yazılacak öğe string ise ” ” (tırnak işareti) arasına yazılır. Öğeleri birbirinden ayırmak için virgül kullanılır. Basit bir liste aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

names = [“Ahmet”, “Mehmet” , “Ali”, “Ayşe”]

Listenin içerisindeki öğelere erişmek mümkündür. Bunun için her bir öğenin indeks numarasının kullanması gerekir. İndeks numarası 0’dan başlayarak öğe sayısı kadar aritmetik olarak devam eder. Listeler tamsayı, dize ve nesne gibi veri türlerinden oluşabilirler. Aynı zamanda listeler sıralı ve değiştirilebilirlerdir.

example_list = [1,2,3,”Adnan”, [1,2,3]]

example_list[2] yazarsak 2 indeks numarasına sahip öğe çıktı olarak gözükür. Bu da 3 öğesidir. Python’da listelerin içerisindeki öğelere negatif indisler kullanılarakta erişilebilir. Örnek olarak example_list[-1] yazılırsa, en son öğe olan [1,2,3] öğesine erişilir.

Listeye Öğe Ekleme

Listeye öğe eklenildiğinde, eklenilen öğe listenin sonuna yazılır. Eğer listeye öğe eklemek istenilirse  .append() fonksiyonu kullanılabilir.

INPUT:

example_list = [1,2,3,"Adnan", [1,2,3]]
example_list.append(4)
example_list

OUTPUT:

[1, 2, 3, 'Adnan', [1, 2, 3], 4]

 

Yukarıdaki kod bloğunda yapılan işlemle listeye 4 elemanı eklendi. Listeler içerisindeki öğelerin değiştirilebileceği söylenmişti. Bu değişikliği yapmak için değiştirilmek istenen öğenin indeks numarasının kullanılması gerekir. Örnek olarak 1 öğesinin yerine 0 yazılsın.

INPUT:

example_list[0] = 0
example_list

OUTPUT:

[0, 2, 3, 'Adnan', [1, 2, 3], 4]

 

Liste Uzunluğunu Bulma

Listenin içerisindeki eleman sayısı listenin uzunluğunu verir. Listenin içerisindeki eleman sayısını bulmak için len() fonksiyonu kullanılır.

INPUT:

len(example_list)

OUTPUT:

6
 

.append() ile eklenilecek öğe listenin sonuna eklenir. Eklenilen öğenin konumunu kendiniz belirlemek istiyorsanız insert() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon insert(konum,değer) şeklinde kullanılır.

INPUT:

example_list.insert(0, "pi404")
example_list 

OUTPUT:

['pi404', 0, 2, 3, 'Adnan', [1, 2, 3], 4]

 

Bu iki ekleme fonksiyonun yanı sıra extend() fonksiyonu da listeye öğe eklemek için kullanılabilir. Bu fonksiyonun diğerlerinden farkı ise birden çok öğeyi listeye ekleyebiliyor olmasıdır.

INPUT:

example_list.extend([7,8,9])
example_list

OUTPUT:

['pi404', 0, 2, 3, 'Adnan', [1, 2, 3], 4, 7, 8, 9]

 
 

Listeden Öğe Çıkarma

Burada kadar gösterilenler listeye öğe eklemek için kullanılan fonksiyonlardı. Şimdi ise bir listeden öğe çıkarmak için kullanılan fonksiyonlardan bahsedelim. remove() fonksiyonu içerisine yazılan tek bir öğeyi listeden kaldırır.

INPUT:

example_list.remove(7)
example_list

OUTPUT:

['pi404', 0, 2, 3, 'Adnan', [1, 2, 3], 4, 8, 9]
 

Eğer listeden aynı öğeden birden fazla var ise ve bu öğe üzerinde remove() fonksiyonu kullanılırsa, indeks numarası önce olan öğe silinir. Aynı olan diğer öğeler ise listede durmaya devam eder.

INPUT:

example_list2 = [1,2,3,4,2]
example_list2.remove(2)
example_list2

OUTPUT:

[1, 3, 4, 2]

 

Bu fonksiyona benzer olarak pop() ve del fonksiyonlarıda kullanılabilir. pop() fonksiyonu kaldırılmak istenen öğenin  indeks numarası kullanılmalıdır. Örnek olarak

INPUT:

example_list.pop(2)
del   example_list[3]
example_list

OUTPUT:

['pi404', 0, 3, [1, 2, 3], 4, 8, 9]
 

Listenin içerisindeki tüm öğeleri silmek için clear() metodu kullanılabilir.

INPUT:

example_list2.clear()
example_list2

OUTPUT:

[]
 

Listelerde Kullanılan Başlıca Fonksiyonlar

index() Fonksiyonu

index() fonksiyonu liste içerisindeki bir öğrenin indeks numarasını öğrenmek için kullanılır. Örnek olarak,

INPUT:

example_list.index([1,2,3])

OUTPUT:

3
 
count() Fonksiyonu

Liste içerisindeki bir öğeden kaç adet olduğunu öğrenmek için count() fonksiyonu kullanılabilir.

INPUT:

example_list3 = ["a","a","a","a","a","a","b","c","d"]
example_list3.count("a")

OUTPUT:

6
 
sort() Fonksiyonu

Liste içerisindeki öğeleri küçükten büyüğe doğru sıralamak için sort() fonksiyonu kullanılabilir.

INPUT:

example_list4 = [5,8,14,7,6,9]
example_list4.sort()
example_list4

OUTPUT:

[5, 6, 7, 8, 9, 14]
 

Burada liste içerisindeki öğelerin hepsi ya dizelerden ya da sayılardan oluşmalıdır. Eğer dize ve sayılar birlikte olduğu bir listede sort() fonksiyonu kullanılırsa hata alınır.

INPUT:

example_list5 = ["Ali", 5]
example_list5.sort()
example_list5

OUTPUT:

----------------------------------------------------------------
TypeError     Traceback (most recent call last) 
<ipython-input-39-e362aaef30e4> in <module>()    
1 example_list5 = ["Ali", 5] 
----> 2 example_list5.sort()   
 3 example_list5 

TypeError: '<' not supported between instances of 'int' and 'str'
 
reverse() Fonksiyonu

Listenin içerisindeki öğeleri tersten yazmak için reverse() fonksiyonu kullanılabilir.

INPUT:

example_list3.reverse()
example_list3

OUTPUT:

['d', 'c', 'b', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a']

 
copy() Fonksiyonu

Oluşturulan bir listenin kopyasını oluşturmak için copy() fonksiyonu kullanılır. Örnek olarak

INPUT:

copyList3 = example_list3.copy()
copyList3

OUTPUT:

['d', 'c', 'b', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a', 'a']
 

Liste Oluşturmak için Alternatif Yöntemler

Liste oluşturmak için farklı birkaç yöntem daha kullanılabilir. Örneğin list() fonksiyonu kullanılarak, içerisine yazılan öğelerden bir liste oluşturulabilir.

INPUT:

new_list = list(("pencil","eraser","book", 5))
new_list

OUTPUT:

['pencil', 'eraser', 'book', 5]
 

Bu yöntemin dışında range kullanılarakta liste tanımlamak mümkündür. Örnek olarak:

INPUT:

NewList = [2*x+1 for x in range(10)]
NewList

OUTPUT:

[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19]
 

Liste Dilimleme

Bu bölümde son olarak listelerin dilimlenmesinden ve üyelik testinden bahsedelim. Bir listeyi dilimlemek için a[m:n] ifadesi kullanılabilir. Burada m, dilimlenmeye hangi elemandan başlanılmak isteniyorsa, o elemanın indeks numarasını ifade ederken, n ise dilimlenmenin hangi elemanda son bulması isteniyorsa, o elemanın indeks numarasını ifade eder.

INPUT:

example_list6 = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]
mini_list = example_list6[0:6]
mini_list

OUTPUT:

[0, 1, 2, 3, 4, 5]
 

a[m:n] ifadesini kullanarak liste içindeki elemanlardan yeni bir liste oluşturulabilir. Bu durum bir kümenin, alt kümesi gibi düşünülebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus dilimleme ile oluşturulan yeni listenin içerisinde indeks numarası m olan değer bulunurken, indeks numarası n olan değer bulunmaz. Liste oluşturmanın yanı sıra dilimleme ile listenin birden fazla elemanına ulaşılabilir ve bu elemanlar üzerinde çeşitli işlemler yapabilir.

INPUT:

ListOfEvenNumbers = [ ]  
ListOfOddNumbers = [ ]              
for number in example_list6:      
       if number%2 ==0:
          ListOfEvenNumbers.append(number)
       else:
           ListOfOddNumbers.append(number)  
print("0-15 arasındaki çift sayılar kümesi = {}".format(ListOfEvenNumbers))
print("0-15 arasındaki tek sayılar kümesi = {}".format(ListOfOddNumbers))

OUTPUT:

0-15 arasındaki çift sayılar kümesi = [0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14] 
0-15 arasındaki tek sayılar kümesi = [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15]
 

Eğer a[:] ifadesi kullanılırsa, listenin içerisindeki tüm elemanlar çağrılır. Örnek olarak:

INPUT:

example_list6[:]

OUTPUT:

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]
 

a[m:n:c] ifadesi liste içerisindeki m ile n arasındaki elemanları c(2 olsaydı,2’şerli atlayarak) atlayarak yeni bir liste olarak geri verir.  Örnek olarak:

INPUT:

example_list6[0:10:2]

OUTPUT:

[0, 2, 4, 6, 8]
 

Ayrıca liste içerisindeki elemanlar tersten yazılmak isteniyorsa, [::-1] ifadesi kullanılabilir. Örnek olarak

INPUT:

example_list6[::-1] 

OUTPUT:

[15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0]
 

Üyelik Sorgulama

Üyelik sorgulaması ise bir elemanın liste içerisinde olup olmadığını öğrenmek için yapılır. in ve not in operatörlerini kullanarak bu sorgulama gerçekleştirilebilir. in operatörü eğer eleman liste içerisinde ise True, değilse False döndürür. not in operatörü ise eleman liste içinde değilse True, içinde ise False döndürür. Örnek olarak:

INPUT:

5 in example_list6

OUTPUT:

True

INPUT:

16 in example_list6

OUTPUT:

False

INPUT:

20 not in example_list6

OUTPUT:

True

INPUT:

3 not in example_list6

OUPUT:

False
 

Bir sonraki yazıda Python’dan bahsetmeye devam edeceğim.

PYTN2972U5XK85ULZ9