Java’da Operatörler

Bu yazıda sizlere JAVA’da kullanılan operatörlerden bahsedeceğim. Genel olarak yazı içerisinde mantıksal, aritmetiksel, koşul, atama ve karşılaştırma operatörlerine ve örneklerine değineceğim.

Operatörler

Operatörler, JAVA’da pek çok işlem esnasında kullanabileceğimiz ifadelerdir. Operatörler sayesinde matematiksel işlemler, değişkenlerin sahip olduğu değerleri karşılaştırma işlemi veya mantıksal işlemleri gerçekleştirebiliriz.

JAVA’da operatörleri aşağıdaki gibi ifade edebiliriz:

 • Mantıksal Operatörler
 • Aritmetik Operatörler
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • Atama Operatörleri

Yukarıda yer alan operatör grupları içerisindeki operatörleri tablolar halinde ifade edeceğiz. Ardından operatörlerin kullanımlarına ilişkin örnekleri inceleyeceğiz.

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma Operatörleri iki değeri karşılaştırmak için kullanılır. Aşağıdaki tabloda karşılaştırma operatörlerini görebilirsiniz.

OperatörAçıklama
==Eşittir
!=Eşit değil
Büyüktür
Küçüktür
>=Büyük ya da eşit
<=Küçük ya da eşit

Yukarıdaki tabloda yer alan karşılaştırma operatörlerini kullandığımızda çıktı olarak True ya da False ifadelerini görürüz. Bu yaptığımız karşılaştırmanın doğru olduğunu ya da yanlış olduğunu ifade eder. Örnek vermek gerekirse girdi olarak 6 > 7 ifadesini verirsek çıktı olarak False değerini alırız. Bu 6’nın 7’den büyük olmadığını ifade eder.

Tabloda yer alan operatörlerin kullanımlarına ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir:

INPUT:

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int sayi1 = 5;
    int sayi2 = 1;

    System.out.println(sayi1==sayi2);
    System.out.println(sayi1!=sayi2);
    System.out.println(sayi1>sayi2);
    System.out.println(sayi1<sayi2);
    System.out.println(sayi1>=sayi2);
    System.out.println(sayi1<=sayi2);
  }
}

OUTPUT:

false
true
true
false
true
false

Atama Operatörleri

JAVA’da bir değişkene değer atamak için atama operatörlerini kullanılır. Sol tarafta yazılan değişkene sağ tarafta yazılan değer atanır. Başlıca atama operatörleri tablodaki gibidir:

OperatörÖrnekAçıklama
=x = 10x’e 10’u atar.
+=x += 10x’e 10 ekler.
-=x -= 10x’ten 10 çıkarır.
*=x *= 10x’i 10 ile çarpar.
/=x /= 10x’i 10’a böler.
%=x %= 10x’in 10 ile bölümünden kalanı x’e atar.
INPUT:

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int sayi1 = 10;

    System.out.println(sayi1 += 10);
    System.out.println(sayi1 -= 10);
    System.out.println(sayi1 *= 10);
    System.out.println(sayi1 /= 10);
    System.out.println(sayi1 %= 10);

  }
}

OUTPUT:

20
0
100
1
0

Aritmetiksel Operatörler

Aritmetiksel operatörler, çoğunlukla matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan operatörlerdir. Bunun dışında string ifadelerin toplanması gibi işlemlerde de aritmetiksel operatör kullanılabilir. Aritmetiksel operatörleri aşağıdaki tabloda görebiliriz.

OperatörİsimKullanımı
+Toplamaa + b
Çıkartmaa – b
*Çarpmaa * b
/Bölmea / b
%Mod Almaa % b
INPUT:

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int sayi1 = 4;
    int sayi2 = 2;

    System.out.println(sayi1 + sayi2);
    System.out.println(sayi1 - sayi2);
    System.out.println(sayi1 * sayi2);
    System.out.println(sayi1 / sayi2);
    System.out.println(sayi1 % sayi2);
    }
}

OUTPUT:

6
2
8
2
0

Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörler sayesinde birden fazla koşulun dahil olduğu kod blogları yazabiliriz. Bu operatörler kullanıldığında sonuç olarak True ya da False değerleri döner. Döngülerde ya da ifelse bloklarında mantıksal operatörler sıklıkla kullanılır. Aşağıdaki tablo ile mantıksal operatörleri inceleyebiliriz.

OperatörİsmiAnlamıKullanımı
&&Ve operatörüİki ifade doğruysa True döndürür.A > 5 && A < 10
||Veya operatörüİki ifadeden biri doğruysa True döndürür.A > 5 || A < 10
!Değil operatörüMantıksal durumu tersine çevirir. True ise False döndürür.not(A > 5 && A < 10)
INPUT:

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int A = 4;
    int B = 2;

    System.out.println(A > 5 && B < 10);
    System.out.println(A > 5 || B < 10);
    System.out.println((!(A > 5 && B < 10)));

    }
}

OUTPUT:

false
true
true

Burada bahsettiklerimizin dışında ifelse bloklarını içermeden nasıl koşul ifadesi içeren kodlar yazabileceğimizden bahsedelim.

JAVA’da yazdığımız kodların belli koşullara göre farklı sonuçlar vermesini ya da farklı işlemler gerçekleştirmesini isteyebiliriz. Bu gibi durumlar ifelse bloklarının dışında koşul operatörlerini kullanabiliriz.

Koşul içeren bir ifadeyi aşağıdaki gibi yazabiliriz:

degisken = (kosul) ? (kosul sonunda True yapılması istenen) : (kosul sonunda False yapılması istenen)

Koşul ifadeleri sayesinde kodumuzu belli şartlara ya da verilere göre çalışabilir hale getirebiliriz. İstenen ya da istenmeyen şartlar altında kodlarımız kullanıcıya nasıl tepki vermesi gerektiğini belirleyebiliriz. Bunların dışında koşul ifadeleri ile birlikte daha büyük ve kompleks kod blokları oluşturabiliriz.

INPUT:

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int A = 4;
    int B = 2;
    String sonuc = (A > 5 && B < 10) ? ("Bu kosul doğrudur"):("Bu kosul yanlıştır.");
    System.out.println(sonuc);


    }
}

OUTPUT:

Bu kosul yanlıştır.

Bir sonraki yazılarımızda Java’da gerçekleştirilen işlemlerden bahsetmeye devam edeceğiz.

JAVA3N3AQ4SI94U18Z
Python’da Operatörler, If-Else ve Döngüler

Bu yazıda sizlere karşılaştırma operatörleri, atama operatörleri, mantıksal operatörler ve döngüler gibi konulardan bahsedeceğim.

Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma Operatörleri iki değeri karşılaştırmak için kullanılır. Aşağıdaki tabloda karşılaştırma operatörlerini görebilirsiniz.

OperatörlerAdı
==Eşittir
!=Eşit değil
>Büyüktür
<Küçüktür
>=Büyük ya da eşit
<=Küçük ya da eşit

Karşılaştırma işlemleri True ya da False sonuçlarını verir. Yukarıdaki karşılaştırma operatörleri için örnek vermek gerekirse,

INPUT:

4 == 4

OUTPUT:

True

INPUT:

5 == 4

OUTPUT:

False

INPUT:

6 != 1

OUTPUT:

True
INPUT:

4 > 5

OUTPUT:

False

INPUT:

5 >= 2

OUTPUT:

True-

Atama Operatörleri  

Python’da bir değişkene değer atamak için atama operatörlerini kullanabiliriz. Başlıca atama operatörleri tablodaki gibidir.

OperatörlerÖrnekAçıklama
=x = 8x’e 8’i atar.
+=x += 8x’e 8 ekler.
-=x -= 8x’ten 8 çıkarır.
*=x *= 8x’i 8 ile çarpar.
/=x /= 8x’i 8’e böler.
%=x %= 8x’in 8 ile bölümünden kalanı x’e atar.
//=x //= 8x’in 8’e bölümündeki bölümü, x’e atar.
**=x **= 8x’in 8 üssünü alır ve x’e atar.

Mantıksal Operatörler

OperatörlerAçıklamaKullanımı
andİki ifade doğruysa True döndürür.z>10 and z<20
orİki ifadeden biri doğruysa True döndürür.x>10 or x<11
notMantıksal durumu tersine çevirir. True ise False döndürür.not(x<10 and x<15)

Kimlik Operatörleri

Python’da kimlik operatörleri iki nesnenin bellek konumunu karşılaştırır.

OperatörlerAçıklamaKullanımı
isİki değişken aynı nesneyse True döndürür.x is y
is notİki değişken aynı nesne değilse True döndürür.x is not y

Üyelik Operatörleri

Üyelik operatörleri tuple’lar, string’ler ve listelerde bir nesnenin var olup olmadığını test etmek için kullanılır ve iki tanedir. Bunlar in ve not in’dir. in, belirtilen nesne tuple, string veya listenin içerisindeyse True sonucunu döndürür. not in, ise belirtilen nesnenin tuple, string ve listenin içerisinde değilse True sonucunu döndürür.

INPUT:

List1 = [1,2,3,4,5]

5 in List1

OUTPUT:

True

INPUT:

6 in List1

OUTPUT:

False

INPUT:

6 not in List1

OUTPUT:

True

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Python’da Döngüler

Python’da çalışırken yineleme içeren işlemler yapabiliriz. Döngülerin amacı, aynı veya benzer kodu birkaç kez tekrarlamak. Bu tekrarlama belirli bir sayı kadar ya da bir koşul sağlanana kadar sürebilir. Python’da iki tane döngü mevcuttur. Bunlar for döngüsü ve while döngüsüdür.

For Döngüsü

For döngüleri, sabit sayıda tekrarlamak istediğimiz bir kod bloğu olduğunda kullanılır. Sırasıyla dizinin her bir elemanı üzerinde (liste, tuple, string, dictionary olabilir) yineleme yaparak her seferinde bloğu çalıştırır. For döngüsü, “range” ve “xrange” işlevlerini kullanarak bir sayı dizisi üzerinde yineleme yapar. range ile xrange arasındaki fark, range belirtilen aralıktaki sayılar ile bir liste döndürmesidir.

INPUT:

for i in range(0,10):
    print(i)

OUTPUT:
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

INPUT:

t = 0
for k in range(100):
  t += k
print(t)


OUTPUT:

4950


INPUT:


people = ["Ahmet","Mehmet","Ali"]
for name1 in people:
  print("Kişi adı = {}".format(name1))


OUTPUT:


Kişi adı = Ahmet 
Kişi adı = Mehmet 
Kişi adı = Ali
INPUT:

for i in "pi404":
     print(i)

OUTPUT:

p 
i 
4 
0 
4

INPUT:

for x in range(3,30,3): 
    print(x) 
#3’den başlayıp 30’a kadar 3’er 3’er 
#artarak değerleri yazar.

OUTPUT:

3 
6 
9 
12 
15 
18 
21 
24 
27

INPUT:

List1 = [1,2,3,4,5]
new_list = []
for employee in List1:
    employee+= 5
    new_list.append(employee) 
new_list 

OUTPUT:

[6, 7, 8, 9, 10]

Break komutu bir for ya da while döngüsünden çıkmak için kullanılırken, continue komutu ise geçerli blogu atlamak için kullanılır.

INPUT:


stuff = ["bardak","kasik","catal","dolab","masa"]
for new_stuff in stuff:
      if new_stuff == "catal":
         print("Döngü bitti")
     break;

     
OUTPUT:

Döngü bitti

 

 

While Döngüsü

Belirli bir koşul gerçekleşene kadar devam eden döngülere while döngüleri denir.

INPUT:

num1 = 3
sumOf = 0
totalSum = 0
while sumOf < 100:
          sumOf = sumOf + num1
          totalSum +=1
print("Toplam = %d" % sumOf)
print("Döngü sayısı = %d" % totalSum)  

OUTPUT:

Toplam = 102 
Döngü sayısı = 34
INPUT:

list1 = [1,2,3,4,5]
i = 0
while list1[i] != 5:
           print("Seçili eleman = ", list1[i])
           i += 1

OUTPUT:


Seçili eleman = 1 
Seçili eleman = 2 
Seçili eleman = 3 
Seçili eleman = 4

For ve while döngülerinde, döngü bitiminde ya da döngü koşulu başarısız olduğunda yapmak istediğimiz bir eylem varsa else komutunu kullanabiliriz. Eğer döngüden break  komutu ile çıkılırsa, else blogu atlanır.

INPUT:

num1 = 10
while num1 > 5:
          num1-= 1
          print(num1)
else:
        print("Sayi 5’ten küçük, döngü sona erdi.")

OUTPUT:

9 
8 
7 
6 
5 
Sayi 5’ten küçük, döngü sona erdi.
 

İç İçe Döngüler

For ve While döngüleri iç içe döngü olarak kullanılabilirler. Ayrıca for döngüsünden oluşan iç içe döngü ve while döngüsünden oluşan  iç içe döngüler de yaratmak mümkündür.

INPUT:

#Çarpım Tablosu
for i in range(1,11):
      k = 1
      print("{} ile çarpım".format(i))
      while k < 11:
                multiply1 = i*k
                print("\n{}x{} = {}".format(i,k, multiply1))
                k = k + 1
      print("--------------------")

OUTPUT:

1 ile çarpım
 
1x1 = 1 , 1x2 = 2 , 1x3 = 3 , 1x4 = 4 , 1x5 = 5 , 1x6 = 6 ,  1x7 = 7 , 1x8 = 8 , 1x9 = 9 , 1x10 = 10 
--------------------
2 ile çarpım 

2x1 = 2 , 2x2 = 4 , 2x3 = 6 , 2x4 = 8 , 2x5 = 10 , 2x6 = 12 , 2x7 = 14 , 2x8 = 16 , 2x9 = 18 , 2x10 = 20 
--------------------

...

-------------------- 
10 ile çarpım 
10x1 = 10 , 10x2 = 20 , 10x3 = 30 , 10x4 = 40 , 10x5 = 50 , 10x6 = 60 , 10x7 = 70 , 10x8 = 80 , 10x9 = 90 , 10x10 = 100  
--------------------
 

IF-ELSE-ELİF

If-else blokları, programcı tarafından bir bool koşulunun doğru ya da yanlış olmasına göre belirtilen eylemleri gerçekleştirmeye yarayan özelliktir. Kullanımı ise aşağıdaki gibidir:

if (koşul):

       Koşul sağlanırsa çalışacak kodlar

elif (koşul):

       Yukarıdaki koşul sağlanmaz ve  bu koşul sağlanırsa çalışacak kodlar

else:

      Koşullar sağlanmazsa çalışacak kodlar 

 

INPUT:

x = int(input("Lütfen bir değer giriniz : "))
if x > 5:
   print("Girdiğiniz sayı 5’ten büyük")
elif x < 5:
   print("Girdiğiniz sayı 5’ten küçük") 
else:
   print("Girilen sayı 5’tir.")


OUTPUT:

Lütfen bir değer giriniz : 3 
Girdiğiniz sayı 5’ten küçük

INPUT:

num1 = int(input("Lütfen bir sayı giriniz : "))
if num1 %2 == 1:
   print("Girdiğiniz sayı tek sayıdır.")
else:
   print("Girdiğiniz sayi çift sayıdır.")

OUTPUT:

Lütfen bir sayı giriniz : 22 
Girdiğiniz sayi çift sayıdır.

Bir sonraki yazıda Python’dan bahsetmeye devam edeceğim.

PYTNT911Y115N6IC8U