Python’da Veri Tipleri

String Veri Tipi

String, çift ya da tek tırnak içerisine yazılabilen bir ya da daha fazla harf, sayı veya özel karakterlerden oluşan bir dizidir. Python’da karakter veri tipi bulunmaz. Tırnaklar arasına yazılan her karakter dizenin bir parçasıdır. Bu parçaların indeks numaralarını kullanarak her bir karaktere erişebiliriz. Aşağıda string veri tipinde bir değişken oluşturulmuş ve bir karakterin indeks numarası kullanılarak karaktere ulaşılmıştır.

INPUT:

isim = "Mehmet"

isim[4]   #İndeks numarası 4 olan karakter "e" dir.

OUTPUT:

' e '

Integer Veri Tipi

Pozitif veya negatif tam sayılardan oluşan 32 bit veri tipidir. Python’da bir tam sayı değerinin uzunluğu sistemin sahip olduğu bellek kapasitesi ile sınırlıdır. Ancak bu uzunluktan daha uzun bir sayı tanımlamak bellek kapasitesi yeterli sistemler için mümkündür.

Long Veri Tipi

Çok daha uzun tam sayıları tanımlamak için kullanılan 64 bitlik veri tipidir.

Float Veri Tipi

Ondalık sayılardan oluşan 64 bitlik veri tipidir.

Complex Veri Tipi

a+bj şeklinde gerçek ve sanal kısımdan oluşan kompleks sayıları ifade eden veri tipidir.

List Veri Tipi

List, birbirinden farklı veri tipine sahip ögeleri barındırabilen, sıralı ve değiştirilebilir veri tipidir. Listeler, [ ] arasına yazılan değerler ile tanımlanabilir. Metinsel(string) değerler “ ”(tırnak) içerisinde yazılması gerekirken numerik değerler(int,long,float) normal yazılır. Liste içerisindeki değerler birbirlerinden “ , ” (virgül) ile ayrılır. Burada da bir ögenin indeks numarası kullanılarak ögeye ulaşılabilir hatta değiştirilebilir.

Tuple Veri Tipi

Tuple, list veri tipi gibi sıralı ögelerden oluşan veri tipidir. Tuple ile list arasındaki fark ise tuple’ın değiştirilemez olmasıdır. Tuple ( ) içerisine yazılan değerler ile tanımlanır.

Dictionary (Sözlük) Veri Tipi

Sözlük, veri değerlerini (anahtar:değer) çiftlerinde tutmak için kullanılan veri tipidir. Sözlüklerin içerisindeki içerisindeki çiftler hemen hemen her veri tipinden oluşabilen, sıralanmamış ve değiştirilebilir ögelerdir. Sözlükler { } (süslü parantez) ile yazılırlar. Bir sözlük içerisindeki anahtarların değerlerini tek tek çağırabiliriz.  Ayrıca bu anahtarların tiplerini de sorgulayabiliriz.

Boolean Veri Tipi

Mantıksal bir veri tipi olan boolean, True ve False olmak üzere iki değere sahiptir. Mantıksal olarak doğru olan duruma True, yanlış olan duruma ise False değeri karşılık gelir.

Python’da kod yazarken yukarıdaki veri tiplerine uygun olarak değişkenler tanımlayabilir ya da input( ) fonksiyonunu kullanarak dışarıdan kendimiz bir değişkene değer verebiliriz. Tanımladığımız ya da dışarıdan girdiğimiz değerlerin veri tiplerini değiştirmek mümkündür. Şimdi bu durumları inceleyelim.

String Veri Tipini Integer Veri Tipine Dönüştürme

String veri tipinde bir değişken tanımlayalım:

x = "12345"

Python, x değişkeninin değerini (“ ”) arasına yazıldığından string tipinde algılayacaktır. Bu string tipindeki x değişkenini int( ) fonksiyonunun içerisine yazarsak x değişkeni artık integer tipinde olur.

INPUT:

int(x)

print(type(x))

OUTPUT:

<class 'int'>

Burada dikkat edilmesi gereken husus tanımlanan bu string değerinin her bir karakterinin sayısal olmasıdır. Yoksa bu dönüştürme işlemi gerçekleşmez.

İki adet string tipinde değişken tanımlayalım:

 x = “1”  ve y = ” 2 ” şeklinde olsun. Burada x ve y’yi toplamayı denersek normal toplama işlemindeki gibi 3 değerini elde etmeyiz. String ifadeleri topladığımızda çıktı olarak iki ifadenin yan yana yazılmış halini görürüz.

INPUT:

x = "1"

y = "2"

print(x+y)

OUTPUT:

12

Örnek olarak tanımladığımız x değişkenini 4 değeri ile çarparsak çıktı olarak 4 defa arka arkaya yazılmış 1 rakamını görürüz.

INPUT:


x = "1"

print(4*x)

OUTPUT:

1111

Böylece toplama ve çarpma işlemlerinin string ifadeler için ekleme ve arka arkaya ekleme işlevlerinde kullanılabileceğini görmüş oluruz.

String Veri Tipini Float Veri Tipine Dönüştürme

Karakterleri rakamlardan oluşan string ifadeleri float() fonksiyonu ile float tipine dönüştürebiliriz.

INPUT:

x = "20.21"

y = float(x)

print(type(y))

OUTPUT:

<class 'float'>

Float ya da Integer’dan String’e Dönüştürme

Tanımladığımız sayısal bir değere sahip olan değişkeni str() fonksiyonu ile string tipine dönüştürebiliriz.

INPUT:

x = 10

y = str(x)

print(type(x))

OUTPUT:

<class 'int'>

Boolean Veri Tipini String Ve Integer Veri Tipine Dönüştürme

Boolean, True ve False değerlerine sahip veri tipi olduğunu belirtmiştik. Aşağıdaki örnekte boolean tipinde bir değişkenin integer ve string veri tiplerine dönüştürülmesi gösterilmiştir.

INPUT:

dogru_mu = True

print(type(dogru_mu))

y = int(dogru_mu)

print(type(y))

OUTPUT:

<class 'bool'>

<class 'int'>

ya da

INPUT:

dogru_mu = False

print(type(dogru_mu))

y = str(dogru_mu)

print(type(y))

OUTPUT:

<class 'bool'>

<class 'str'>

Bu tip dönüştürmenin tersi olan integerdan boolean’a ve string’ten boolean’a dönüştürmeyi örnekle gösterelim.

1-

INPUT:

sonuc = " dogru "

print(type(sonuc))

yeni_sonuc = bool(sonuc)

print(type(yeni_sonuc))

OUTPUT:

<class 'str'>

<class 'bool'>

2-

INPUT:

x = 10

print(type(x))

y = bool(x)

print(type(y)) 

OUTPUT:

<class 'int'>

<class 'bool'>

Böylece veri tiplerini ve tip dönüştürmelerini görmüş olduk. Şimdi ise matematiksel işleçlere göz atalım. Bu işleçleri aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

İŞLEÇLERKARAKTER
Toplama+
Çıkarma
Çarpma*
Bölme/
Tam Sayı Bölme//
Mödüler Bölme%
Kuvvet Alma**

Bu işleçlerden faydalanarak birkaç tane problem çözüp konuyu sonlandıralım.

Örnekler

1- Yarıçapı 5 olan bir dairenin çevresini hesaplayınız.

INPUT:

r = 5

pi = 3.14

dairenin_cevresi = 2*pi*r


print("Dairenin Çevresi :{}".format(dairenin_cevresi))

OUTPUT:

Dairenin Çevresi : 31.400000000000002

2- Yukarı doğru v0 hızı ile atış hareketinde, cismin herhangi bir t anındaki yüksekliği -h = v0.t – (1/2) .g.t bağıntısı ile verilir. Yukarı doğru 20 m/s hızla atılan cismin 5 saniye sonra yüksekliğini hesaplayınız. (g = 9.81 m/s2 , π = 3.14 alınız.)

INPUT:

v0 = 10

t = 3

g = 9.81

h = v0*t-(1/2)*g*(t**2)

print("5 saniye sonra yükseklik : {}".format(-1*h))

OUTPUT:

5 saniye sonra yükseklik : 14.145000000000003

3- L uzunluklu bir basit sarkacın periyodu T = 2π(L/g)(1/2) olarak verilir. 5 m uzunluklu sarkacın periyodunu hesaplayınız. (g = 9.81 m/s2 , π = 3.14 alınız.)

INPUT:

L = 5

g = 9.81

pi = 3.14

T = 2*pi*((L/g)**(1/2))

print("Sarkacın Periyodu : {}".format(T))

OUTPUT:

Sarkacın Periyodu : 4.483427405990983

Bir sonraki yazıda Python’da karşılaştırmalar ve döngülerden bahsedeceğim.

PYTN6O05URZXMNUNQC

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir